Track: Rhythm Nation | Artist: Janet Jackson | Album: Janet Jackson’s Rhythm Nation 1814