Right... joint constraints... knew I forgot something. (¬,¬”) #gamedev #pokemon #unity3d pic.twitter.com/Rh8qO9yWWp

— Zi Ye (@MajorMcDoom) November 16, 2016