'You Want Goku? Have Goku'

(Fake Sakurai Miiverse post via Nentendo)